Jednotka

Často kladené otázky (FAQ)

Čo je skauting a v čom je vlastne odlišný od záujmových krúžkov?

Skauting je medzinárodné dobrovoľnícke hnutie pracujúce s mladými ľuďmi, ktoré sa usiluje o ich všestranný rozvoj, vedie ich k samostatnosti, učí ich morálnym hodnotám a princípom a vedie ich k zodpovednému občianstvu.

 

Skauting je otvorený každému bez rozdielu pohlavia, veku, rasy či vierovyznania.

 

Cieľ skautingu je omnoho širší a významnejší, než  sa môže zdať. Snažíme sa rozvinúť potenciál mladého človeka, ukázať mu hlbšie hodnoty a vychovať z neho dobrého občana.

 

Skauting je veľkou životnou príležitosťou a každý si v ňom nájde to, čo ho baví. K dispozícii sú desiatky voliteľných výziev a odboriek, ktoré môžu nasmerovať životnú cestu dieťaťa, či už sa stane spisovateľom, elektrotechnikom, atlétkou, ekológom alebo herečkou.

 

Dospievajúci skauti a skautky sa môžu podieľať na príprave schôdzok, výprav, či táborov a môžu sa z nich stať ľudia, ktorých nápady menia ich okolie, spoločnosť i svet k lepšiemu.

Koľko voľného času skauting vyžaduje?​

Družiny sa stretávajú každý týždeň na družinovkách, ktoré trvajú hodinu a pol až dve hodiny. Raz za mesiac cez víkendy chodíme na jednodňové výpravy. Raz za pol roka sa uskutoční viacdňová akcia, zvyčajne mimo Bratislavy. 

 

Cez letné prázdniny usporiadavame trojtýžňový tábor pre skautky a skautov a týždňový tábor pre včielky a vĺčatá. Tábor zvyčajne začína v prvý augustový týždeň. Slovenský skauting tiež ponúka národné jednodňové alebo viacdňové akcie, kde sa stretnú skauti a skautky aj z iných zborov.

Avšak treba si zapamätať, že skauting je predovšetkým dobrovoľný. Nikto sa nebude hnevať, že sa vaše dieťa niektorej spoločnej akcie nezúčastní. Teda za predpokladu, že to oznámite vedúcemu akcie včas.

Ako viem, že bude moje dieťa v bezpečí?​

Bezpečnosť detí je prioritou všetkých oddielov a ľudí pôsobiacich v nich. Napriek tomu, že akékoľvek riziká sa nedajú úplne vylúčiť, dodržiavaním základných pravidiel a zásad, ich dokážeme úspešne minimalizovať.

 

Kľúčom je vzájomná dôvera rodičov a vodcov, a dostatočná informovanosť vodcov. Ťažkosti, obmedzenia a špecifické potreby dieťaťa (diéty, pohybové obmedzenia či nutnosť brať lieky) sú základné dôležité informácie, ktoré vodcovia musia vedieť, aby vedeli zaistiť bezpečnosť ako konkrétneho dieťaťa, tak aj všetkých ostatných účastníkov danej akcie

 

Znalosť limitov a potrieb detí vytvára bezpečné prostredie, v ktorom sa všetci (deti aj vodcovia) poznajú a dobre vedia, čo do seba očakávať a na čo byť pripravený.

Tieto znalosti potrebujeme, pretože veríme, že najlepšou ochranou pred nebezpečím je dobrá prevencia. Praxou učíme členov, ako sa v určitých situáciách chovať zodpovedne a bezpečne. Či už ide o pílenie dreva alebo poskytovanie prvej pomoci,deťom všetko dôkladne vysvetlíme, názorne ukážeme a pod dohľadom si danú činnosť vyskúšajú. S ďalším tréningom ju neskôr zvládnu sami, sebaisto a bezpečne.

 

Navyše skautskí vodcovia podstupujú priebežné vzdelávanie – aby mohli viesť oddiely, musia absolvovať zdravotnícky kurz a skautské skúšky.

Čo ak má moje dieťa špeciálne potreby?

Vo väčšine prípadov je možné prijať aj dieťa so špeciálnymi potrebami. Skauting je veľmi inkluzívnym prostredím, v ktorom sa na odlišnosti obvykle nepozerá.

 

Konkrétny prípad však, prosíme, skonzultujte s vodcom vybraného oddielu či družiny. Nie len, že tieto skutočnosti je nutné vedieť pre bezpečnosť všetkých detí a prípravu programu, ale taktiež sa môže stať, že z kapacitných dôvodov nebude možné do družiny prijať napríklad celkom nesamostatné dieťa.

Akú výbavu potrebuje moje dieťa na skauting?

Bežné vybavenie skauta tvorí skautská rovnošata (košeľa a šatka) a tábornícke potreby (spací vak, karimatka, obuv, vhodné – aj staršie oblečenie do prírody…). Skautskú rovnošatu si môžete zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop, tábornícke vybavenie nakúpite v turistických, športových či outdoorových predajniach.

 

Skautský vodca Vám vie poradiť s výberom vhodnej výbavy alebo odporučiť predajne, kde sa dajú zohnať. 

Pre našich členov vydávame desiatky publikácií, časopisy a ponúkame rôzny skautský tovar (skautskú rovnošatu, šatky, nášivky, odznaky, tričká a mnoho iných doplnkov).

Ako funguje organizačná štruktúra skautingu?

Po príchode na skauting sa dieťa stáva členom družiny, skupinky mládeže v podobnom veku. Družina sa stretáva raz do týždňa a je vedená starším, skúsenejším rovesníkom.

 

Dve a viac družín tvorí oddiel, na ktorého čele stojí oddielový vodca, jeho zástupca a oddielová rada tvorená ďalšími dospelými dobrovoľníkmi.

 

Viacero oddielov sa spája do zborov vedených zborovým vodcom, zástupcom a zborovou radou. Úlohou zboru je zabezpečovať oddielom vhodné podmienky (finančné, priestorové i personálne) na prácu s deťmi v družinách.

 

Jednotlivec v rámci zboru prirodzene postupuje do oddielov či družín prislúchajúcich jeho vekovej kategórii.

 

Zbory pôsobiace v rovnakej časti krajiny sa združujú do oblastí. Oblasti sa potom starajú o fungovanie zborov, organizáciu regionálnych akcií, či vzdelávacích kurzov.

 

Najvyšším skautským orgánom je Náčelníctvo Slovenského Skautingu (SLSK), ktoré je volené z rád dobrovoľníkov na Sneme, ktorý sa koná každé dva roky. Náčelníctvo potom riadi chod organizácie do ďalšieho snemu.

 

Funkciu výkonného orgánu plní Ústredie SLSK, na ktorom pracujú zamestnanci starajúci sa o administratívu, účtovníctvo, rozvoj, komunikáciu a vzťahy s verejnosťou. Taktiež poskytujú podporu vodcom skautských jednotiek a starajú sa o chod veľkých projektov.

Kto je zodpovedný za moje dieťa na skautský akciách?​

Zodpovednosť za bezpečnosť detí, napĺňať výchovné ciele skautingu a fungovanie oddielu majú dospelí vedúci, vodcovia – dobrovoľníci bez nároku na finančnú odmenu. Oni majú náležitú kvalifikáciu preverenú špeciálnou skúškou, ktorá zaručuje, že vodca pozná napríklad základy pedagogiky, psychológie alebo organizácie a práva.

 

Vodcovia majú dokonca povinnosť absolvovať zdravotnícky kurz. Pri svojej práci využívajú metodiky skautského programu a berú ohľad na špecifické záujmy a potreby detí.

Vo vedení oddielu vodcu podporuje oddielová rada, ktorá sa skladá z radcov a zástupcov radcov. Tí majú na starosti jednotlivé družiny a ich program. Sú vo veku od 13 rokov.  Aj pre nich existuje systém vzdelávania, napríklad pomocou radcovských kurzov.

Je moje dieťa na skautských akciách poistené?

Ak sa už nejakému zraneniu nevyhneme, máme našich členov poistených v prípade úrazov. Je to automatická súčasť registračného poplatkuPoistenie platí na družinovkách, výpravách alebo iných skautských akciách (dokonca aj tých, ktoré sa konajú v zahraničí). Ak neviete, či je Vaše dieťa registrované, kontaktujte vodcu zboru alebo vodcu oddielu, do ktorého Vaše dieťa patrí.

Ako fungujú vekové kategórie detí?

V Slovenskom skautingu delíme členov na niekoľko vekových kategórií, ktoré sa odlišujú nielen názvami, ale aj ponúknutým programom a spôsobom, akým si osvojujú skautské hodnoty, pretože každý vek si vyžaduje špeciálny prístup.

 

Najmladšia veková kategória, ktorej sa v našom zbore venujeme sú včielky a vĺčatá vo veku od 7 do 10 rokov. V programe má veľkú dôležitosť rozprávkový svet. Podobne ako názvy, i prezývky, legendy k hrám, výzdoba a najmä pozitívne príklady vychádzajú z rozprávok. Základom výchovy sú pevné priateľstvá, zaujímavé hry a skvelé vzory starších.

 

Do skautskej vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 10 až 15 rokov. Pre skautky a skautov je dôležité objavovanie – nielen nových území, ale aj nových priateľstiev, životných výziev a hodnôt. V tomto veku sa učia mladí získavať sebadôveru a skúsenosti vlastnými zážitkami. Učia sa z nezdarov a tešia sa z úspechov. Preto je pre skautskú vekovú kategóriu vytvorená celá programová ponuka v duchu dobrodružstva, objavovania a priateľstiev

 

Do rangerskej vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 15 až 18 rokov a do roverskej kategórie sa zaraďujú muži a ženy vo veku 19 až 24 rokov. Väčšina radcov a vodcov spadá práve do týchto dvoch vekových kategórii.

skautský slovník

V skautských kruhoch sa často používajú slová,  ktoré neskautom nie sú známe. Tu nájdete vysvetlenia k najčastejšie používaným výrazom.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Človek, ktorý je zodpovedný za družinu a pripravuje jej členom program.

Pomocník a zástupca radcu.

Zodpovedný vedúci člen oddielu, starší ako 18 rokov. Stará sa o program a blaho skautov/skautiek svojho oddielu.

skratka pre Slovenský skauting

Človek zodpovedný za zdravotnú starostlivosť na akciách s kurzom prvej pomoci akreditovaný Skautskou Akadémiou Záchrany (SAZ).

AKCIE

Každotýždenná schôdzka členov jednej družiny, ktorú vedú radca a poprípade podradca.

Akcia, ktorej sa zúčastňujú iba členovia daného oddielu.

Akcia, ktorej sa zúčastňujú všetci členovia zboru.

Každoročná zborová akcia, ktorá sa koná na jeseň v Banskej Štiavnici a trvá 4 dni.

Každoročná zborová akcia, na ktorej spomíname na náš tábor.

TÁBOR

Stan s drevenými stenami a nepremokavou pevnou plachtou, využívaný na bývanie.

Často nazývané típko, je druh indiánskeho stanu v tvare kužeľa, využívaný na táborenie.

Veľký biely stan vojenského typu, využívaný na skladovanie materiálu ale i na program na tábore.